YERÇEKİMİN ETKİSİ


kodlar aşağıdadır:

function varargout = odev1_yercekimi(varargin) % buradan program yüklenmektedir % buraya karışmayın!
        gui_Singleton = 1;
        gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ... 'gui_Singleton', gui_Singleton, ... 'gui_OpeningFcn', @odev1_yercekimi_OpeningFcn, ... 'gui_OutputFcn', @odev1_yercekimi_OutputFcn, ... 'gui_LayoutFcn', [], ... 'gui_Callback', []);
          if nargin && ischar(varargin{1}) 
        gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
          end   
        if nargout 
            [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
          else 
            gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
          end 
        % buradan ilk yükleme sırasında yapılması gereken yazılmaktadır. function odev1_yercekimi_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) % Choose default command line output for odev1_yercekimi handles.output = hObject;
        % Update handles structure guidata(hObject, handles);
        % güneş resmini göster.

         imshow('gunes.png');
        function varargout = odev1_yercekimi_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) 
                % Get default command line output from handles structure varargout{1} = handles.output;
        % --- yercekimi_ayarla_popupmenu seçildiğinde çalışır % seçilene göre ayarlama yapar 

        function yercekimi_ayarla_popupmenu_Callback(hObject, eventdata, handles)   
            switch get(handles.yercekimi_ayarla_popupmenu, 'Value')     
                case 1 %Güneş
                set(handles.yercekimi_txt, 'String', '< 247 >');
                set(handles.yercekimi_txt, 'Value', 247);
                imshow('gunes.png')   
                case 2 % merkür
                set(handles.yercekimi_txt, 'String', '< 3.70 >');
                set(handles.yercekimi_txt, 'Value', 3.70);
                imshow('merkur.png')   
                case 3 %venüs
                set(handles.yercekimi_txt, 'String', '< 8.87 >');
                set(handles.yercekimi_txt, 'Value', 8.87);
                imshow('venus.png')  
                case 4 %ay
                set(handles.yercekimi_txt, 'String', '< 1.624 >');
                set(handles.yercekimi_txt, 'Value', 1.624);
                imshow('ay.png')   
                case 5 %dünya
                
set(handles.yercekimi_txt, 'String', '< 24.8 >');
                set(handles.yercekimi_txt, 'Value', 24.8);
                imshow('dunya.png')   
                case 6 %mars set(handles.yercekimi_txt, 'String', '< 3.77 >');
                set(handles.yercekimi_txt, 'Value', 3.77);
                imshow('mars.png')   
                case 7 %jüpiter
               
set(handles.yercekimi_txt, 'String', '< 24.8 >');
                set(handles.yercekimi_txt, 'Value', 24.8);
                imshow('jupiter.png')   
                case 8 %satürn
                set(handles.yercekimi_txt, 'String', '< 9.20 >');
                set(handles.yercekimi_txt, 'Value', 9.20);
                imshow('saturn.png')   
                case 9 %üranüs
                set(handles.yercekimi_txt, 'String', '< 8.69 >');
                set(handles.yercekimi_txt, 'Value', 8.69);
                imshow('uranus.png')   
                case 10 %neptün
                set(handles.yercekimi_txt, 'String', '< 11.00 >');
                set(handles.yercekimi_txt, 'Value', 11.00);
                imshow('neptun.png')   
            end 
            function yercekimi_ayarla_popupmenu_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)   
                if ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor'), get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
                    set(hObject, 'BackgroundColor', 'white');
                end 
                % mouse tıklanmasıyla topu bırakır.
                function figure1_WindowButtonDownFcn(hObject, eventdata, handles) g = get(handles.yercekimi_txt, 'Value');
                    konum_x = randint(1, 1, [400 500]);
                    for t = 1:0.2:50 konum_y = 450 - 0.5*g * t.^2;
                        set(handles.top_btn, 'Position', [konum_x konum_y 20 20]);
                        pause(0.2)      
                        if konum_y == 0 
                           break;
                        end 
                    end 

                    % yeşil buton x eğrisinde mouse takip etmesini sağlama 
                function figure1_WindowButtonMotionFcn(hObject, eventdata, handles) 
                    fare_tiklama_yeri = get(hObject, 'currentpoint');
                    set(handles.insan_btn, 'Position', [fare_tiklama_yeri(1)-15 20 40 20]);
                    % aşağıdaki yeşil buttonu tıkladığınızda % eğer topu yakalamışsanız mesaj gösterir. 
                    function insan_btn_Callback(hObject, eventdata, handles) 
                        top_yeri = get(handles.top_btn, 'Position') fare_tiklama_yeri = get(hObject, 'Position')   
                        if((abs(top_yeri(1)-fare_tiklama_yeri(1)<20))&&(abs(top_yeri(2)-fare_tiklama_yeri(2)<20))) 
                            msgbox('tebrikler yakaladınız :)');
end

odev1_yercekimi kodu için tıklayınız  

barcode
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.

Ses Kontrolleri

Tam Ekran Yap