HAKARET VE TEHDİT SUÇLARI

              

 İNTERNET ÜZERİNDEN İŞLENEN HAKARET VE TEHDİT SUÇLARI

İnternet Üzerinden Hakaret Suçunun Cezası Nedir?

   İnternet üzerinden hakaret davranışının oluşabilmesi için kişinin onuru, haysiyeti, şerefi hakkında rencide edici bir saldırının varlığı söz konusu olmalıdır.
Kendisine internet üzerinden hakaret edilen bireyler, hakaret eden kişiye karşı açacakları ceza davası ile bu kişinin 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası almasını sağlayabilirler.
Burada internet üzerinden işlenin hakaret suçunun ağırlığına göre ceza 3 ay ile 2 yıl arasında değişecektir.
İnternet üzerinden hakaret suçunun kanunda nitelikli hal olarak sayılmaması nedeniyle bu suçun cezası standart bir ceza olarak kanunda öngörülmüştür.

TCK 125. MADDE Hakaret:
(1) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
(3) Hakaret suçunun;
     a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
     b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
     c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır. 
(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

TCK 131. MADDE Soruşturma ve kovuşturma koşulu:
(1) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır.
(2) Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir.

İnternet Üzerinden Hakaret Edilmesi Durumunda Ne Yapılabilir?

   İnternet üzerinden hakaret sonucunda bu davranışın mağduru birey suç duyurusunda bulunarak hakaret sahibi şahsın ceza almasını sağlayabilir.
Bu suç duyurusu Cumhuriyet Savcılığı ya da polis merkezlerine yapılabilir. Hakarete uğrayan şahıs açısından suçun ispatı için bir takım araştırma yapılabilmesi adına farklı yollar izlenebilmektedir.
Örneğin Facebook, Twitter, Youtube gibi sitelerde özel hayatın gizliliği nedeniyle kullanıcı bilgileri Türk makamlarıyla paylaşılmamaktadır. Bu durumda hakaret suçunun ispatı için, mağdur kişi ilgili hesabın şifrelerini savcılık ile paylaşarak failin yakalanmasına yardımcı olabilir.

İnternet Üzerinden Tehdit Suçunun Cezası Nedir?

   İnternet üzerinden işlenen suçlardan birisi de tehdit suçudur. İnternet üzerinden tehdit suçu özellikle sosyal medya sitelerinde oldukça sık rastlanılan bir durum olup bu tür davranışa maruz kalmış kişiler açısından kendisine yapılmış tehdit ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.
O nedenle internet üzerinden tehdit mağduru kişilerin, bu suçu işleyen kişilere karşı hukuki yaptırımda bulunmaları gerekmektedir.
Tehdit suçu, bir şahsın kendisi ya da yakınlarının fiziksel veya cinsel dokunulmazlığına zarar getirebilmektedir.
Tehdit suçunun mağduru bireyin, doğacak olan sonuçları düşündüğünde bu konuda bir an evvel harekete geçmesi önemlidir. Ceza kanunu tehdit suçunu işleyen kişilere 6 ay ile 2 yıl arasında değişen bir ceza öngörmektedir

TCK 106. MADDE Tehdit:
(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
(2) Tehdidin;
     a) Silahla,
     b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
     c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
     d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

TCK 107. MADDE Şantaj:
(1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) (Ek: 29/6/2005 – 5377/14 md.) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

İnternet Üzerinden Tehdit Durumunda Yapılması Gerekenler

   İnternet üzerinden tehdit alan birey, bu tehdidin eyleme dönüşmesinin engellenmesi adına Cumhuriyet Savcılığına ya da polis merkezlerine suç duyurusunda bulunabilmektedirler.
İnternet üzerinden tehdit suçunun ciddi sonuçlar doğurabileceğinin bilincinde olan kişi, yapacağı suç duyurusu ile bu suçu işleyen failin bulunması ve gerekli cezayı almasını sağlayabilir.
Burada internet üzerinden tehdit mağduru kişinin bu tehdidi ispatlayabilmesi için mevcut konuşma ya da mesaj içeriklerinin savcılığa sunulması ayrıca suçu işleyen kişinin tespit edilmesi için araştırmanın yapılması gerekir.
Burada yurtdışı kaynaklı Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar kullanıcı bilgilerini ve mesaj içeriklerini Türk makamları ile paylaşmadığından dolayı tehdit mağduru kişi, şifresini savcılık ile paylaşarak suçun tespiti ve failin yakalanması işlemlerine yardımcı olabilmektedir.

Facebook Üzerinden Hakaret ve Tehdit Suçu

   İnternet üzerinden yapılan hakaret ve tehditlerin büyük bir çoğunluğu ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılan Facebook adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden yapılmaktadır.
Facebook’ta hakaret veya tehdit edilen kişi savcılığa yapacağı suç duyurusu ile bu suçu işleyen bireyin yakalanmasını ve gerekli cezayı almasını sağlayabilir.
Facebook üzerinden hakaret ya da tehdide maruz kalmış birey burada suçun ispatlanması ve failin yakalanması sonucu, kişilik haklarının saldırıya uğraması nedeniyle manevi tazminat davası da açabilmektedir.

İnstagram Üzerinden Hakaret ve Tehdit Suçu

   Son yıllarda en fazla kullanılan internet mecralarından birisi de fotoğraf paylaşım sitesi İnstagram olmaktadır.
İnstagram üzerinden hakaret ve tehdit suçu tıpkı diğer internet sitelerinde olduğu gibi savcılığa şikâyet sonucunda gerekli yaptırımın yapılmasını sağlayabilir.
İnstagram üzerinden hakaret ve tehdit mağduru bireyin yapacağı suç duyurusu sonrası savcılık gerekli incelemeleri yaparak failin tespiti ve gerekli cezayı almasını sağlayabilmektedir.

Twitter Üzerinden Hakaret ve Tehdit Suçu

   Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir diğer sosyal medya devi ise Twitter sitesidir. Twitter sitesi üzerinde yapılan tehdit ve hakaret de ceza davalarına konu olmaktadır.
Twitterda hakaret veya tehdit edilen kişiler açısından bu mağduriyetin giderilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekir. Burada failin tespit edilmesi oldukça güç olacaktır.
Zira twitter şirketi, kullanıcı bilgilerini paylaşmadığı için tehdit mağduru kişinin şifrelerini savcılık ile paylaşması ve gerekli yazışmanın tespit edilmesi söz konusu olabilmektedir.

Whatsapp Üzerinden Hakaret ve Tehdit Suçu

   Akıllı telefonların yaygınlaşması sonucu en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, internet üzerinden hakaret ve tehdit suçunun en fazla işlendiği mecra olmaktadır.
Whatsapp üzerinden hakaret ve tehdit alan kişi açısından savcılığa yapılacak olan suç duyurusu ile bu suçun failinin cezalandırılması sağlanabilmektedir.
Diğer internet sitelerine nazaran Whatsapp’da hakaret ve Whatsapp’da tehdit suçu failinin yakalanması ve cezalandırılması daha kolay olmaktadır.
Whatsappda hakaret ve tehdit eden kişinin bu davranışı, telefon numarası ve kimlik bilgilerinin tespitini kolaylaştırdığından bu kişinin gerekli cezayı alması yapılacak suç duyurusu ile sağlanabilir.
Ayrıca bu suçun kesinleşmesinden sonra suçu işleyen kişiye karşı tazminat davası da açılabilir.

Hukukçu: Murat Ünal DELEN

 

barcode
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.

Ses Kontrolleri

Tam Ekran Yap