CSHARP İLE PERSONEL ARAMA UYGULAMASI

Microsoft Access veritabanını kullanarak  giriş yapıp personel kaydını oluşturan, listeleyen ve güncelleyen bir C# ile yazılmış kodu sizinle paylaşacağım.

Kodlar:

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

 

namespace personel_telefon_rehberi

{

    public partial class giris : Form

    {

        public giris()

        {

            InitializeComponent();

        }

        //giriş ekranı açıldığında kaç yanlış yapıldığı hesaplanıyor.

        int yanlis_girme_sayisi = 0;

 

        /*

         * giriş yapıldığında kullanıcı adı ve şifre doğru girilip girilmediği

         * kontrol ediliyor.

         * doğru giriş yapılmışsa admin veya personel ekranını açıyor.

         * yanlış girişleri girmeyi engelliyor

         */

        private void button_giris_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            //bu döngü ile veritabanın içindeki tüm satırlar teker teker incelenmektedir.

            // her bir satır bilgisi "islem_yapilan_kullanici" değişkenin içine aktarılmaktadır.

            bool giris_izni_yok = true;

            foreach (var islem_yapilan_kullanici in this.personel_dbDataSet.kullanici)

            {// tc ve şifre doğru ise

                if (islem_yapilan_kullanici.tc_no == textBox_tc.Text && islem_yapilan_kullanici.sifre == textBox_sifre.Text)

                {

                    this.Hide();

                    personel mypersonel = new personel();

                    admin myadmin = new admin();

                    // tc ve şifre doğru ve personel ise personel ekranını açar

                    if (islem_yapilan_kullanici.yetkisi == "Personel")

                    {

                        //personel ekranına girilen kişinin verileri yollanır

                        // bu veriler personel ekranında gösterilmektedir.

                        mypersonel.textBox_adi.Text = islem_yapilan_kullanici.ad;

                        mypersonel.textBox_soyadi.Text = islem_yapilan_kullanici.soyad;

                        mypersonel.textBox_tc.Text = islem_yapilan_kullanici.tc_no;

                        mypersonel.textBox_telefon.Text = islem_yapilan_kullanici.telefon_numarasi;

                        mypersonel.textBox_sifre.Text = islem_yapilan_kullanici.sifre;

                        mypersonel.ShowDialog();

                        //myadmin.ShowDialog();

                        // Döngü sayısı kadar bekleyip sonrasında kapatma işlemini gerçekleştirir.

                       

                    }

                    // tc ve şifre doğru ve Admin ise admin ekranını açar

                    else if (islem_yapilan_kullanici.yetkisi == "Admin")

                    {

                        myadmin.ShowDialog();

                        int dongu_sayisi = 1;

                        // Döngü sayısı kadar bekleyip sonrasında kapatma işlemini gerçekleştirir.

                        for (int i = 0; i <= dongu_sayisi; i++)

                        {

                            if (i == dongu_sayisi)

                            {

                                textBox_sifre.Text = "";

                                //MessageBox.Show("Giriş Yapabilirsiniz.");

                                this.Close();

                            }

                        }

                    }

                    break;

                    giris_izni_yok = false;

                }

 

            }

            //Arama sonucunda tc ve şifresi uyumlu birisi bulunmadığında hata mesajı vermektedir.

            if (giris_izni_yok)

            {

                MessageBox.Show("Hatalı Giriş Yaptınız.");

                yanlis_girme_sayisi++;

            }

            if (yanlis_girme_sayisi == 5)

            {

                // dongu sayısı kadar dongu yapılıyor ve sonra kapanıyor.

                //giriş ekranı kapanıyor

                int dongu_sayisi = 50;

                for (int i = 0; i <= dongu_sayisi; i++)

                {

                    if (i == dongu_sayisi)

                    {

                        textBox_sifre.Text = "";

                        MessageBox.Show("Programı Tekrar Çalıştırınız.");

                        this.Close();

                    }

                }

                this.Close();

            }

        }

              

        /*

         * kapatma butonu tıklandığında giriş ekranı kapanır

         */

        private void cikis_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            this.Close();

        }

 

        private void giris_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            // Verilerimiz veritabanından alınmaktadır.

            this.kullaniciTableAdapter.Fill(this.personel_dbDataSet.kullanici);

        }

        /*

         * textBox_sifre klavyeden her giriş yapıldığında

         * object olarak sender

         * KeyEventArgs olarak e

         * değişkenleri döndürür.

         */

        private void textBox_sifre_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)

        {

            //KeyCode enter tıklandığında giriş butonunu çalıştırmasını sağlar.

            if (e.KeyCode == Keys.Enter)

            {

                button_giris_Click(sender, e);

            }

 

        }

 

    }

}

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.Data.OleDb;

 

namespace personel_telefon_rehberi

{

    public partial class personel : Form

    {

        public personel()

        {

            InitializeComponent();

        }

 

        private void personel_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            OleDbConnection conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=|DataDirectory|\\personel_db.accdb");

            conn.Open();

            string veritabaninda_calisacak_komut = "SELECT tc_no, ad, soyad, telefon_numarasi, yetkisi FROM kullanici ";

 

            using (OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter(veritabaninda_calisacak_komut, conn))

            {

                DataSet ds = new DataSet();

                adapter.Fill(ds);

                dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0];

            }

 

        }

 

 

        private void guncelle_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            //veritabanı bağlantısı kurulmaktadır.

            OleDbConnection conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=|DataDirectory|\\personel_db.accdb");

             conn.Open();

 

             // güncelleme için veritabanı sorgusu yazılmaktadır

             using (OleDbCommand komut = new OleDbCommand("UPDATE kullanici SET ad = '" + textBox_adi.Text + "' , soyad = '" + textBox_soyadi.Text + "' , sifre = '" + textBox_sifre.Text + "' , telefon_numarasi = '" + textBox_telefon.Text + "' WHERE tc_no = '" + textBox_tc.Text + "' ", conn))

            {

                //güncelleme işlemi gerçekleştirmektedir.

                // yukarıdaki sorguyu veritabanında çalıştırır yani güncelleme yapar.

                try

                {

                    komut.ExecuteReader();

                    MessageBox.Show("Kayıt Güncellendi.");

                }

                catch (Exception)

                {

                    MessageBox.Show("Kayıt Güncelleme!");

                }

            }

        }

 

 

        private void personel_ara_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            //veritabanı bağlantısı kurulmaktadır.

            OleDbConnection conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=|DataDirectory|\\personel_db.accdb");

            conn.Open();

           string veritabaninda_calisacak_komut = "SELECT tc_no, ad, soyad, telefon_numarasi, yetkisi FROM kullanici WHERE ad = '" + textBox_ara_ad.Text + "' OR soyad = '" + textBox_ara_soyad.Text + "' OR tc_no = '" + textBox_ara_tc.Text + "'";

 

           // veritabanından yukarıdaki sorgu yapılmaktadır.

           // veritabanındaki veriler belleğe alınmaktadır.

           // dataGridView1 veritabanından alınan bilgiler gösterilmektedir.

            using (OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter(veritabaninda_calisacak_komut, conn))

            {

                DataSet ds = new DataSet();

                adapter.Fill(ds);

                dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0];

            }

        }

        /*

         * kapatma butonu tıklandığında giriş ekranı kapanır

         */

        private void cikis_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            this.Close();

        }

    }

}

 

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.Data.OleDb;

 

namespace personel_telefon_rehberi

{

    public partial class admin : Form

    {

        public admin()

        {

            InitializeComponent();

        }

        /*

         * ilk çalıştığında veritabanındaki verileri datatable gösterir.

         */

        private void admin_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            // Verilerimiz veritabanından alınmaktadır.

            this.kullaniciTableAdapter.Fill(this.personel_dbDataSet.kullanici);

        }

        /*

         * veritabanına bağlantı kurulup veriler alınmaktadır.

         * veriler DataSet ve dataGridView1 içine aktarılmasını sağlamaktadır.

         */

        void goster()

        {

            //veritabanı bağlantısı kurulmaktadır.

            OleDbConnection conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=|DataDirectory|\\personel_db.accdb");

            conn.Open();

 

            string veritabaninda_calisacak_komut = "SELECT tc_no, ad, soyad, telefon_numarasi, yetkisi FROM kullanici ";

            // veritabanından yukarıdaki sorgu yapılmaktadır.

            // veritabanındaki veriler belleğe alınmaktadır.

            // dataGridView1 veritabanından alınan bilgiler gösterilmektedir.

            using (OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter(veritabaninda_calisacak_komut, conn))

            {

                DataSet ds = new DataSet();

                adapter.Fill(ds);

                dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0];

            }

        }

 

        private void personel_ara_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            //veritabanı bağlantısı kurulmaktadır.

            OleDbConnection conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=|DataDirectory|\\personel_db.accdb");

            conn.Open();

            string veritabaninda_calisacak_komut = "SELECT * FROM kullanici WHERE ad = '" + textBox_ara_ad.Text + "' AND soyad = '" + textBox_ara_soyad.Text + "' ";

            // veritabanından yukarıdaki sorgu yapılmaktadır.

            //girilen ad ve soyada göre kişi bilgileri veritabanından çekilmektedir.

            try

            {

                using (OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter(veritabaninda_calisacak_komut, conn))

                {

                    //veritabanından çekilen veriler forma aktarılmaktadır.

                    DataTable dt = new DataTable();

                    adapter.Fill(dt);

                    textBox_tc.Text = dt.Rows[0][1].ToString();

                    textBox_adi.Text = dt.Rows[0][2].ToString();

                    textBox_soyadi.Text = dt.Rows[0][3].ToString();

                    textBox_sifre.Text = dt.Rows[0][4].ToString();

                    textBox_telefon.Text = dt.Rows[0][5].ToString();

                    comboBox_yetkisi.Text = dt.Rows[0][6].ToString();

                }

            }

            catch (Exception)

            {

                // aranılan veri bulunmadığında form alanları boşaltılmaktadır.

                textBox_tc.Text = "";

                textBox_adi.Text = "";

                textBox_soyadi.Text = "";

                textBox_sifre.Text = "";

                textBox_telefon.Text = "";

                comboBox_yetkisi.Text = "";

            }

 

        }

 

        private void button_ekle_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            //veritabanı bağlantısı kurulmaktadır.

            OleDbConnection conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=|DataDirectory|\\personel_db.accdb");

            conn.Open();

            // ekleme için veritabanı sorgusu yazılmaktadır

            using (OleDbCommand komut = new OleDbCommand("INSERT INTO kullanici (ad, soyad, sifre, telefon_numarasi, tc_no, yetkisi, aktif_mi) VALUES('" + textBox_adi.Text + "' , '" + textBox_soyadi.Text + "' , '" + textBox_sifre.Text + "' , '" + textBox_telefon.Text + "' , '" + textBox_tc.Text + "', '" + comboBox_yetkisi.Text + "', '1') ", conn))

            {

                // veritabanından yukarıdaki sorgu yapılmaktadır.

                //yeni veriler eklenmektedir.

                // yukarıdaki sorguyu veritabanında çalıştırır yani ekleme yapar.

                try

                {                   

                    komut.ExecuteReader();

                     MessageBox.Show("Kayıt Eklendi.");

                }

                catch (Exception)

                {

                    MessageBox.Show("Kayıt Eklenemedi!");

                }

                goster();

            }

        }

 

        private void button_guncelle_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            //veritabanı bağlantısı kurulmaktadır.

            OleDbConnection conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=|DataDirectory|\\personel_db.accdb");

            conn.Open();

            // güncelleme için veritabanı sorgusu yazılmaktadır

            using (OleDbCommand komut = new OleDbCommand("UPDATE kullanici SET ad = '" + textBox_adi.Text + "' , soyad = '" + textBox_soyadi.Text + "' , sifre = '" + textBox_sifre.Text + "' , telefon_numarasi = '" + textBox_telefon.Text + "' , tc_no = '" + textBox_tc.Text + "' , yetkisi = '" + comboBox_yetkisi.Text + "' WHERE tc_no = '" + textBox_tc.Text + "' ", conn))

            {

                //güncelleme işlemi gerçekleştirmektedir.

                // yukarıdaki sorguyu veritabanında çalıştırır yani güncelleme yapar.

                try

                {

                    komut.ExecuteReader();

                    MessageBox.Show("Kayıt Güncellendi.");

                }

                catch (Exception)

                {

                    MessageBox.Show("Kayıt Güncelleme!");

                }

                goster();

            }

        }

 

        private void button_sil_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            //veritabanı bağlantısı kurulmaktadır.

            OleDbConnection conn = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=|DataDirectory|\\personel_db.accdb");

            conn.Open();

 

            // silme için veritabanı sorgusu yazılmaktadır

            using (OleDbCommand komut = new OleDbCommand("DELETE FROM kullanici WHERE tc_no = '" + textBox_tc.Text + "' ", conn))

            {

                //silme işlemi gerçekleştirmektedir.

                // yukarıdaki sorguyu veritabanında çalıştırır yani silme yapar.

                try

                {

                    komut.ExecuteReader();

                    MessageBox.Show("Kayıt Silindi.");

                }

                catch (Exception)

                {

                    MessageBox.Show("Kayıt Silinemedi!");

                }

                goster();

            }

        }

 

        /*

         * kapatma butonu tıklandığında giriş ekranı kapanır

         */

        private void cikis_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            this.Close();

        }

 

 

       

      

    }

}

 

Personel Telefon Rehberi Kodunu İndirmek İçin Tıklayınız.

barcode
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.

Ses Kontrolleri

Tam Ekran Yap